Služby / Správa nemovitostí - Pamex

Služby / Správa nemovitostí

Základem správy bytového domu je zejména:

 • vedení evidence vlastníků, členů bytového družstva, nájemců a osob v bytových jednotkách
 • vedení evidence nájemců nebytových prostor
 • měsíční předpis plateb a evidence jejich úhrad
 • upomínání a evidence dlužníků, včetně zaslání předžalobní výzvy
 • roční vyúčtování záloh na plnění spojená nebo související s užíváním bytu
 • zajištění smluvních dodávek energií a služeb nutných k provozu nemovitosti (dodávky tepla, teplé a studené vody, elektřiny pro společné části domu, atd.)
 • uzavírání nájemních smluv k bytům i nebytovým prostorům
 • předávání a přebírání bytů a nebytových prostor
 • vedení evidence a aktualizace pasportizace spravovaného majetku

V rámci správy Vašeho bytového domu pro Vás dále zajistíme:

 • servisní činnost nezbytně nutnou pro řádný provoz nemovitosti
 • povinné revize dle jejich termínu a odstranění případných závad
 • protipožární a bezpečnostní kontroly
 • dezinfekci a deratizaci
 • přípravu podkladů pro řešení pojistných událostí
 • běžné opravy v jednotlivých bytových jednotkách
 • možnost úklidu společných prostor nebo chodníků
 • domovnické služby
 • nepřetržitou havarijní službu   více informací

Součástí správy Vašeho bytového domu dále může být:

 • plné organizační zabezpečení svolání shromáždění vlastníků jednou ročně, včetně jeho vedení, vyhotovení předepsaných dokumentů a zajištění zápisu případných změn do veřejného rejstříku
 • odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 • cejchování vodoměrů
 • vedení evidence technického stavu bytů, nebytových prostor a domů, vč. archivace, aktualizace, popř. zajišťování nové dokumentace
 • provádění kontrol řádného užívání bytů a nebytových prostor a přijímání opatření k nápravě

Právní služby

Našim klientům poskytujeme právní servis zejména v těchto oblastech:

Vymáhání pohledávek

 • konzultace možností a způsobů vymáhání
 • sjednávání dohod o uznání dluhu a splátkového kalendáře

Žaloby

 • podklady pro všechny druhy žalob, souvisejících se správou bytového fondu (např. návrh na vydání platebního rozkaru, vyklizení bytu, zrušení práva užívání bytu)

Návrhy smluv

 • všechny druhy smluv, souvisejících se správou bytového fondu 
 • uzavírání a evidence pojistných smluv

Ostatní služby:

 • prohlášení vlastníka a převody bytů do osobního vlastnictví
 • poptávkové, popř. výběrové řízení na dodavatelské práce většího rozsahu
 • spolupráce týkající se zajištění financování revitalizace včetně dotačních programů a realizace prací
 • poskytování podkladů a informací souvisejících se správou bytového fondu ( např. stanovy, záležitosti členských schůzí, hlasování mimo zasedání ...)
 • zápis do veřejného rejstríku
 • zajištění listů vlastnictví a výpisů z rejstříků
 • 10 % sleva na služby www.rejstriky.cz    více informací