Realitní činnost / Poučení spotřebitele - Pamex

Poučení spotřebitele - REALITNÍ ČINNOST

POUČENÍ
ve smyslu zákona ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti: Ing. Josef Mička, IČO: 15259391, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská 2426/46, Živnostenský list vydán MěÚ Žďár nad Sázavou pod č. jednacím MU/OŽ/508/2008/Se/9, Ev.č. 37/401-9981, tel: 775 778 803, e-mail: sipkova@pamex.cz, www.pamex.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,
kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy, Objednávky realitních služeb nebo Smlouvy o složení blokovacího depozita (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)


 

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, Objednávkou realitních služeb, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb.;

 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem ve Zprostředkovatelské smlouvě má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě;

 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);

 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy;

 • Cena služby (tj. provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě nebo v Objednávce realitních služeb

 • Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

 • Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem);

 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita), byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita) bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita), postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy( příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita) před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy (nutno vyplnit přísl. části textu:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

Adresát: ...
se sídlem: ...
e-mail: ...


Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se
k nemovitým věcem v k. ú. ...


Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o složení blokovacího depozita (nutno vyplnit přísl. části textu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od Smlouvy o složení blokovacího depozita

Adresát: ...
se sídlem: ...
e-mail: ...


Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o složení blokovacího depozita ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. ...

Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že zájemce má právo (v případě vzniku sporu se Společností z titulu Zprostředkovatelské smlouvy (příp. Smlouvy o složení blokovacího depozita) ) navrhnout zprostředkovateli mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Zprostředkovatel může (avšak nemusí) souhlasit s takto navženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu; v případě nesouhlasu zprostředkovatele bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad zprostředkovatele. V tomto směru zprostředkovatel odkazuje zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1. 11. 2017

Ing. Josef Mička - PAMEX
Zprostředkovatel